pirates of the burningsea

dạng rpg về cướp biển cũng đang beta test ai muốn thì giử mail xin nó test
webside:http://www.burningsea.com
screen shot[imr]http://forum.************/attachment.php?attachmentid=76605&stc=1&d=11561459 84[/imr]