Nói chung trong server reset thì DL đúng là yếu nhất.Có quạ hay có ngựa cũng chẳng khá hơn là mấy.Mặc đến set chí tôn rồi mà def vẫn thấp tè