tạm thời chưa có guild wars thì vào làm phát guild wars của ryl cho đỡ nghiện, hình như gw cũng tương tự ryl thì phải, không biết thế nào nhẩy, để so sánh xem sao